vĐồng tin tức tài chính 365

Việt Nam giảm đầu tư ra nước ngoài

2023-05-05 04:44

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 13 ngành. Trong đó, thông tin và truyền thông dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 105,9 triệu USD, chiếm gần 69% tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Ngành nông lâm nghiệp, thủy sản đứng thứ hai với hơn 13,2 triệu USD, chiếm 8,6%; tiếp theo là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, khai khoáng…

Có 20 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2023. Dẫn đầu là Singapore với 7 dự án đầu tư mới và 2 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 103,3 triệu USD, chiếm 62,3% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là các quốc gia Lào, Úc, Cuba…

Xem thêm: mth.92063621240503202-iaogn-coun-ar-ut-uad-maig-man-teiv/et-hnik/nv.moc.dln

Comments:0 | Tags:No Tag

“Việt Nam giảm đầu tư ra nước ngoài”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools