vĐồng tin tức tài chính 365

Sản phẩm tiêu đầu tiên Việt Nam đạt 3 chứng nhận hữu cơ

2019-05-21 21:30
Đó là sản phẩm tiêu được trồng theo mô hình "cây tiêu leo cây tràm" của nông dân huyện Gò Quao, tỉn

Xem thêm: odl.216437-oc-uuh-nahn-gnuhc-3-tad-man-teiv-neit-uad-ueit-mahp-nas/et-hnik/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Sản phẩm tiêu đầu tiên Việt Nam đạt 3 chứng nhận hữu cơ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools