vĐồng tin tức tài chính 365

Cần giữ hình thức kỷ luật "giáng chức"

2019-05-24 16:10
<a href="http://tintuc.vdong.vn/05/27310.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/24/chu-nhiem-uy-ban-phap-luat-nguyen-khac-dinh-1558676781473708906962-crop-1558676788761151969690.jpg" /></a>Chiều 24/5, Quốc hội đã nghe Chính phủ trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và viên chức

Xem thêm: mth.27133942142509102-cuhc-gnaig-taul-yk-cuht-hnih-uig-nac/nv.ymonocenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cần giữ hình thức kỷ luật "giáng chức"”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools