vĐồng tin tức tài chính 365

Hino Motors tặng xe tải cho hai trường đại học

2019-05-24 16:10
<a href="http://tintuc.vdong.vn/05/27311.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/24/hinodh-bk-hnanh-1-15586833500581947081184-crop-15586833619661414053103.jpg" /></a>Hino Motors là nhà sản xuất xe thương mại và động cơ diesel của Nhật Bản (bao gồm cả xe tải, xe buýt và các phương tiện khác) có trụ sở tại Tokyo

Xem thêm: mth.92254630142509102-coh-iad-gnourt-iah-ohc-iat-ex-gnat-srotom-onih/nv.ymonocenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hino Motors tặng xe tải cho hai trường đại học”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools