vĐồng tin tức tài chính 365

RCEP: Kỳ vọng "vùng lánh nạn" cho nhiều doanh nghiệp Việt có xảy ra?

2019-05-24 16:10
<a href="http://tintuc.vdong.vn/05/27312.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/23/rcep-15586030638141620600194-crop-15586030691521362313068.png" /></a>Nhiều doanh nghiệp đang rất kỳ vọng vào RCEP bởi sẽ tạo ra một thị trường khổng lồ, với 50% dân số thế giới; đặc biệt Trung Quốc, Ấn Độ chiếm 30% GDP toàn cầu

Xem thêm: mth.61283916132509102-ar-yax-oc-teiv-peihgn-hnaod-ueihn-ohc-nan-hnal-gnuv-gnov-yk-pecr/nv.ymonocenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“RCEP: Kỳ vọng "vùng lánh nạn" cho nhiều doanh nghiệp Việt có xảy ra?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools