vĐồng tin tức tài chính 365

Sẽ có nghị định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

2023-07-09 09:55
Các chuyên viên UBND quận Tân Phú (TP.HCM) giải quyết hồ sơ cho người dân - Ảnh: HỮU HẠNH

Các chuyên viên UBND quận Tân Phú (TP.HCM) giải quyết hồ sơ cho người dân - Ảnh: HỮU HẠNH

Theo đó, về nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, dự thảo đã bổ sung một số quy định mới về cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ. 

Trường hợp hành vi vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, đã bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ luật đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá.

Cùng với đó, bổ sung quy định tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỉ lệ đảng viên được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" theo quy định của Đảng.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có thành tích xuất sắc, nổi trội, hoàn thành vượt kế hoạch các công việc được giao, hoàn thành tốt các công việc đột xuất, có đề xuất hoặc tổ chức thực hiện đổi mới sáng tạo tạo sự chuyển biến tích cực, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực thì cấp có thẩm quyền quyết định tỉ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phù hợp với thực tế. Đồng thời, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định về lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Theo quy định cũ, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Còn ở dự thảo mới đã chuyển sang lưu giữ bằng hình thức điện tử, trong đó một số tài liệu được lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức...

Đang hoàn thiện dự thảo nghị định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng đã có trả lời cử tri TP.HCM gửi đến trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về kiến nghị nghiên cứu trình, luật hóa các quy định kết luận số 14 của Bộ Chính trị để có cơ sở pháp lý bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo.

Theo đó, hiện bộ đã xây dựng dự thảo nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Dự thảo đang được hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đồng thời, bộ đang phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các luật có liên quan để báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ đã chủ động tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản, công điện kịp thời chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương. Việc này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác của cán bộ, công chức, viên chức.

Thêm cán bộ, công chức nào thuộc diện tinh giản biên chế?Thêm cán bộ, công chức nào thuộc diện tinh giản biên chế?

Chính phủ đã ban hành nghị định mới quy định về tinh giản biên chế với nhiều nội dung quan trọng được sửa đổi, bổ sung so với trước.

Xem thêm: mth.90273728090703202-mal-mad-ihgn-mad-ob-nac-ev-oab-hnid-ihgn-oc-es/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Sẽ có nghị định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools