vĐồng tin tức tài chính 365

Khắc phục khó khăn, nêu cao trách nhiệm vì nhân dân phục vụ

2019-07-18 20:40

Trên mọi lĩnh vực được phân công phụ trách, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh Nghệ An luôn nâng cao trách nhiệm, tận tụy, chủ động thực hiện và lan tỏa nhiều việc làm, hành động thiết thực vì nhân dân phục vụ.

Xem thêm: 11952=DImetI?lmth.32-gnouhp-aid-auc-gnod-taoh/na-gnoc-gnoul-cul-auc-gnod-taoh/neik-us-cut-nit/nv.vog.nagnocob

Comments:0 | Tags:No Tag

“Khắc phục khó khăn, nêu cao trách nhiệm vì nhân dân phục vụ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools