vĐồng tin tức tài chính 365

Cả làng bỏ trốn vì ám ảnh những cái 'chết xấu'

2019-08-27 12:00
Cả làng bỏ trốn vì ám ảnh những cái 'chết xấu' Nhiều cái chết liên tiếp vì già cả, đau ốm, dân làng Ca Dong đều tin rằng đó là điềm báo cho những điều không hay sắp xảy ra.

Xem thêm: lmth.597494d-uax-tehc-iac-gnuhn-hna-ma-iv-nort-ob-gnal-ac/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Phóng sự - Khám phá

“Cả làng bỏ trốn vì ám ảnh những cái 'chết xấu'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools