vĐồng tin tức tài chính 365

Sửa quy định phát hành trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá tối thiểu có thể tăng 1.000 lần

2022-09-19 04:01

TPO - Nhiều quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ vừa được sửa đổi. Trong đó, mệnh giá trái phiếu chào bán trong nước tối thiểu từ 100 triệu đồng, tăng 1.000 lần so với trước.

Đây là nội dung của Nghị định 65 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153 ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị định lần này quy định mệnh giá trái phiếu chào bán trong nước tối thiểu 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng. Mệnh giá này tăng 1.000 so với quy định trước đây (trước đây mệnh giá tối thiểu từ 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng).

Nghị định 65 cũng bổ sung cách xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp - đối tượng được phép đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Theo đó, nhà đầu tư phải có năng lực tài chính, chuyên môn về chứng khoán, phải nắm giữ danh mục cổ phiếu niêm yết tối thiểu 2 tỷ đồng theo giá trị thị trường bình quân của cổ phiếu nắm giữ trong 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá trị danh mục đầu tư không bao gồm vay giao dịch ký quỹ và mua bán lại. Chứng nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có giá trị trong 3 tháng.

Mệnh giá trái phiếu chào bán trong nước tối thiểu từ 100 triệu đồng, tăng 1.000 lần so với trước (Ảnh minh hoạ).

Nghị định 65 cũng bổ sung quy định về đại diện người sở hữu trái phiếu để tăng cường việc giám sát mục đích sử dụng vốn trái phiếu của doanh nghiệp phát hành cũng như tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành.

Đại diện người sở hữu trái phiếu thực hiện chế độ báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán định kỳ hàng quý, hàng năm và báo cáo trong trường hợp phát hiện tổ chức phát hành có hành vi vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sở hữu trái phiếu.

Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mục đích phát hành trái phiếu cũng được quy định rõ nhằm tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành trong việc sử dụng tiền. Cụ thể, doanh nghiệp chỉ được phát hành trái phiếu để thực hiện các dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của chính doanh nghiệp hoặc mục đích phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Doanh nghiệp phải nêu rõ mục đích phát hành tại phương án phát hành và công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu. Việc dùng vốn huy động từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phải đảm bảo đúng như thông tin nêu tại phương án phát hành, công bố với nhà đầu tư.

Quy định mới cũng bổ sung nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu. Với trái phiếu phát hành trong nước, doanh nghiệp chỉ được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu khi được lãnh đạo doanh nghiệp phát hành thông qua và được từ 65% số người sở hữu trái phiếu trở lên chấp thuận.

Xem thêm: mth.18685208181902202-nal-0001-gnat-eht-oc-ueiht-iot-aig-hnem-el-gneir-ueihp-iart-hnah-tahp-hnid-yuq-aus/nv.ahos

Comments:0 | Tags:No Tag

“Sửa quy định phát hành trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá tối thiểu có thể tăng 1.000 lần”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools