vĐồng tin tức tài chính 365

Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2019: Xem kinh tế tư nhân là trụ cột của tăng trưởng

2019-09-20 01:40
(TBKTSG Online) - Bộ Tài chính kỳ vọng sẽ tìm ra giải pháp để thực hiện mục tiêu phát triển khu vực kinh tế tư nhân, với yêu cầu khu vực này không chỉ đóng góp 10% trong GDP mà phải từ 20-25%.

Xem thêm: lmth.gnourt-gnat-auc-toc-urt-al-nahn-ut-et-hnik-meX-9102-maN-teiV-hnihc-iaT-nad-neiD/492492/nv.semitnogiaseht.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2019: Xem kinh tế tư nhân là trụ cột của tăng trưởng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools