vĐồng tin tức tài chính 365

Hai tuần trước đàm phán cấp cao, Trung Quốc mua thêm hàng triệu tấn đậu tương Mỹ

2019-09-24 16:05
<a href="http://tintuc.vdong.vn/09/78536.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/9/24/1-1569314935476586622955-crop-1569314938934222615954.jpg" /></a>Một số doanh nghiệp Trung Quốc được cấp phép nhập 2-3 triệu tấn đậu tương Mỹ không bị áp thuế quan, nguồn tin của Bloomberg cho hay

Xem thêm: mth.29615945142909102-ym-gnout-uad-nat-ueirt-gnah-meht-aum-couq-gnurt-oac-pac-nahp-mad-court-naut-iah/nv.ymonocenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hai tuần trước đàm phán cấp cao, Trung Quốc mua thêm hàng triệu tấn đậu tương Mỹ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools