vĐồng tin tức tài chính 365

Cán bộ, đảng viên chạy chức chạy quyền sẽ bị xử lý thế nào?

2019-09-24 16:05
<a href="http://tintuc.vdong.vn/09/78537.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/9/24/tieusunguyenphutrong1-165435105-15693138426031398200203-crop-1569313846378436091729.jpg" /></a>Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền vừa được Bộ Chính trị ban hành

Xem thêm: mth.11290344142909102-oan-eht-yl-ux-ib-es-neyuq-yahc-cuhc-yahc-neiv-gnad-ob-nac/nv.ymonocenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cán bộ, đảng viên chạy chức chạy quyền sẽ bị xử lý thế nào?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools