vĐồng tin tức tài chính 365

Kẻ gian gắn camera siêu nhỏ vào cây ATM

2019-10-08 19:30
Chúng bịt mặt, đội mũ lưỡi trai đi vào cây ATM để gắn camera siêu nhỏ dưới ô nhựa ở gần bàn phím.

Xem thêm: vov.756469-mta-yac-oav-ohn-ueis-aremac-nag-naig-ek/taul-pahp/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Kẻ gian gắn camera siêu nhỏ vào cây ATM”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools