vĐồng tin tức tài chính 365

Doanh nhân mong muốn, kỳ vọng gì ở Đại hội XIII?

2021-01-20 06:01
Doanh nghiệp tư nhân mong muốn Đại hội XIII, Đảng tiếp tục coi trọng vai trò, vị thế của mình để cống hiến và trở thành lực lượng nòng cốt trên mặt trận kinh tế.

Xem thêm: lmth.6551331-iiix-ioh-iad-o-ig-gnov-yk-noum-gnom-nahn-hnaod/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Doanh nhân mong muốn, kỳ vọng gì ở Đại hội XIII?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools