vĐồng tin tức tài chính 365

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa xong đã phải trả nợ

2020-02-05 20:15

Năm 2020, Việt Nam phải trả khoảng 152 tỷ đồng nợ gốc số tiền vay từ Trung Quốc để làm đường sắt Cát Linh - Hà Đông. 

Xem thêm: lmth.3770504-on-art-iahp-ad-gnox-auhc-gnod-ah-hnil-tac-tas-gnoud/hnaod-hnik/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa xong đã phải trả nợ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools