vĐồng tin tức tài chính 365

Cách ly bắt buộc người về từ vùng dịch Hàn Quốc

2020-02-26 05:41
Theo lãnh đạo Bộ Y tế, công tác phòng chống dịch Covid-19 tới đây sẽ khó khăn hơn với dịch từ Hàn Quốc, vì vậy phải cách ly được người từ vùng dịch về Việt Nam trong 14 ngày.

Xem thêm: lmth.2757811-couq-nah-hcid-gnuv-ut-ev-iougn-coub-tab-yl-hcac/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cách ly bắt buộc người về từ vùng dịch Hàn Quốc”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools