vĐồng tin tức tài chính 365

Hoàn thiện quy trình để sổ hộ khẩu giấy không còn gây phiền hà cho dân

2023-03-15 09:41

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 1-3 về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật Cư trú và Nghị định 104/2022.

Tại Thông báo trên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng và nhân dân về việc tổ chức thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý.

Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Hoàn thiện quy trình để sổ hộ khẩu giấy không còn gây phiền hà cho dân ảnh 1

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành hoàn thiện quy trình để sổ hộ khẩu giấy không còn gây phiền hà cho người dân. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan kiểm tra, rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú để chứng minh thông tin nơi cư trú trước khi xác nhận như sơ yếu lý lịch, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân… khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC) và các Cơ sở dữ liệu khác. Hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính.

Các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thành việc công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Từ đó, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu số hóa, lưu trữ, xử lý thông tin, dữ liệu điện tử. Cùng đó là hoàn thành kết nối với CSDLQGDC để khai thác dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo đúng quy định. Việc này hoàn thành chậm nhất trước ngày 20-3.

Hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, mẫu đơn, tờ khai điện tử trên cơ sở khai thác, tái sử dụng thông tin dữ liệu dân cư từ CSDLQGDC, hoàn thành trong tháng 5-2023.

Bộ Công an hướng dẫn cụ thể về việc xử lý sai sót liên quan đến dữ liệu dân cư của người dân và việc khai thác dữ liệu từ tàng thư về cư trú mà chưa được thu thập, cập nhật vào CSDLQGDC phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành trong tháng 3-2023.

Văn phòng Chính phủ sẽ tổng hợp, công khai văn bản liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy xác nhận cư trú chưa được sửa đổi, làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát, thực hiện theo đúng quy định.

Triển khai các giải pháp bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, các chức năng của Cổng Dịch vụ công quốc gia đáp ứng yêu cầu triển khai Đề án 06. Qua đó, hạn chế tối đa tình trạng có lúc còn thiếu ổn định, chưa thật sự thông suốt, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương cho người dân…

Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu, sớm ban hành quy định, hướng dẫn về lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử, làm cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện lưu trữ điện tử tại các địa phương.

NHNN Việt Nam được giao tập trung làm sạch dữ liệu khách hàng của ngân hàng trong Cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng trên cơ sở xác thực thông tin với CSDLQGDC phục vụ phòng, chống rửa tiền…

N. THẢO

Xem thêm: lmth.839327tsop-nad-ohc-ah-neihp-yag-noc-gnohk-yaig-uahk-oh-os-ed-hnirt-yuq-neiht-naoh/nv.olp

“Hoàn thiện quy trình để sổ hộ khẩu giấy không còn gây phiền hà cho dân”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools