vĐồng tin tức tài chính 365

Đặt cược vào giá dầu: Cái bẫy chết người với những nhà đầu tư muốn tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng

2020-05-03 19:10
Các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo, đua nhau đặt cược vào giá dầu mà không hiểu hết các rủi ro tiềm ẩn. Trong vòng 14 năm, giá chứng chỉ quĩ USO - một trong những phương tiện phổ biến nhất mà các nhà đầu tư sử dụng để đầu cơ giá dầu - đã bốc hơi 96%.

Xem thêm: mth.82671618132400202-gnohc-hnahn-nauhn-iol-meik-mit-noum-ut-uad-ahn-gnuhn-iov-iougn-tehc-yab-iac-uad-aig-oav-couc-tad/nv.zibmanteiv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đặt cược vào giá dầu: Cái bẫy chết người với những nhà đầu tư muốn tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools