vĐồng tin tức tài chính 365

“Nữ quái” rải đinh trên quốc lộ để chồng thu tiền vá săm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

2019-08-19 18:50
Rải đinh trên đường quốc lộ để chồng thu tiền vá săm, “đinh tặc” Trần Thị Lan nhẹ thì bị xử phạt hành chính, nặng thì bị khởi tố về tội hình sự.

Xem thêm: lmth.399544a-us-hnih-meihn-hcart-uihc-iahp-eht-oc-mas-av-neit-uht-gnohc-ed-ol-couq-nert-hnid-iar-iauq-un/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

““Nữ quái” rải đinh trên quốc lộ để chồng thu tiền vá săm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools