vĐồng tin tức tài chính 365

Tổng Bí thư: Phải tôn trọng, lắng nghe và làm theo mong muốn của dân...

2021-08-16 14:07

“Tăng cường cơ sở pháp lý nhằm phát huy vai trò tự quản của nhân dân trong cộng đồng dân cư, thôn, tổ dân phố, ghi nhận những đóng góp hiệu quả của nhân dân thông qua các mô hình tự quản, tổ liên gia tự quản", "tổ COVID cộng đồng", "tổ tự quản vùng xanh phòng, chống dịch"...”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo khi phát biểu kết luận tại Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa kết thúc sáng nay, 16-8.

Mặt trận phải là nòng cốt bác bỏ quan điểm sai trái, cơ hội chính trị

Tổng Bí thư hoan nghênh MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chủ động, kịp thời nghiên cứu xây dựng Chương trình hành động và phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động trong toàn hệ thống và coi “đây là một việc làm rất thiết thực”.

Tổng Bí thư đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tổng kết, đúc kết kinh nghiệm, đào sâu nghiên cứu, đề ra các giải pháp mới để thực hiện Nghị quyết ĐH XIII.

Tổng Bí thư đã gợi ý 5 giải pháp.

Đầu tiên là phải tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Đây là nhiệm vụ trung tâm của Mặt trận”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư: Phải tôn trọng, lắng nghe và làm theo mong muốn của dân... - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MTTQ

Một trong những điều cần chú ý là Mặt trận và các tổ chức thành viên phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Mặt trận phải là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong phòng, chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị, tư tưởng thù địch.

Tiếp đó, MTTQ phải phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Muốn vậy, MTTQ cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên và các cấp chính quyền động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò đoàn kết các giai tầng, nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Tổng Bí thư yêu cầu MTTQ phải quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mỗi tầng lớp nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi và vận động, lôi cuốn để nhân dân tham gia mạnh mẽ vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động; phát huy mọi nguồn lực, khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của đất nước.

Tổng Bí thư nói phải tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, nâng cao lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, tạo động lực trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; tạo mọi điều kiện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ.

Bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân

Với tình hình COVID-19 hiện nay, Tổng Bí thư đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân cùng đồng lòng nhất trí cao nhất tham gia phòng, chống dịch.

“Chúng ta đã cố gắng, càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa, nhất định phải dập được dịch, để giữ vững được truyền thống dân tộc Việt Nam anh hùng; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng và chăm lo tốt nhất cho đời sống của nhân dân”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư yêu cầu MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần phát huy mạnh hơn nữa vai trò tiên phong trong việc bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh. Quán triệt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Tổng Bí thư: Phải tôn trọng, lắng nghe và làm theo mong muốn của dân... - ảnh 2
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: MTTQ

“Phải làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với các cơ quan đảng và Nhà nước ở Trung ương cũng như các địa phương. Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Luôn đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân để dân tin, dân tôn trọng và phải tin dân, tôn trọng dân”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, kiện toàn, đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời, phải tiếp tục đổi mới và nâng cao sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của các cơ quan nhà nước, các tổ chức có liên quan với hoạt động của Mặt trận.

Trích lời Hồ Chủ tịch, Tổng Bí thư nói: "Đảng không thể đòi hỏi Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo của mình, mà phải tỏ ra là một bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thực nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác hàng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo".

Sau khi gợi ý 5 nhiệm vụ, Tổng Bí thư nói nhiều đến vấn đề triển khai nghị quyết. Đặc biệt, ông nhấn mạnh vai trò gắn bó với dân của MTTQ: “Phải tiếp xúc với dân chân thực, đừng tiếp xúc hình thức, không được mị dân, theo đuôi quần chúng. Phải tôn trọng dân thật sự, lắng nghe nhân dân và làm theo mong muốn của nhân dân một cách thật lòng”.

Ông cũng đề nghị các cơ quan nhà nước cần quan tâm nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo mọi điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội; hoàn chỉnh cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên.

“Tăng cường cơ sở pháp lý nhằm phát huy vai trò tự quản của nhân dân trong cộng đồng dân cư, thôn, tổ dân phố, ghi nhận những đóng góp hiệu quả của nhân dân thông qua các mô hình tự quản, tổ liên gia tự quản", "tổ Covid cộng đồng", "tổ tự quản vùng xanh phòng, chống dịch"...”, Tổng bí thư yêu cầu.

 

Mặt trận cần tăng cường quan hệ máu thịt với Đảng

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, tôi tin tưởng và mong rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên nhiệm kỳ này sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thiết thực, hiệu quả cao hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng và Chính phủ, tạo thành sức mạnh to lớn, vô địch để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, Nhân dân ta ngày càng hạnh phúc; Đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xem thêm: lmth.9158001-nad-auc-noum-gnom-oeht-mal-av-ehgn-gnal-gnort-not-iahp-uht-ib-gnot/us-ioht/nv.olp

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tổng Bí thư: Phải tôn trọng, lắng nghe và làm theo mong muốn của dân...”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools