vĐồng tin tức tài chính 365

Xây dựng kế hoạch hành động giảm thiểu rác thải nhựa đại dương

2019-10-20 15:20
Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng rác thải nhựa nhiều nhất trên thế giới, nhựa và túi nilon chiếm khoảng 8-12% chất thải rắn sinh hoạt trong các hộ gia đình.

Xem thêm: lmth.567731/w7KZoUqMvma/3~/iom-nit/swenb/r~/moc.elgoog.yxorpdeef

Comments:0 | Tags:No Tag

“Xây dựng kế hoạch hành động giảm thiểu rác thải nhựa đại dương”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools