vĐồng tin tức tài chính 365

9 tháng, SHS đạt hơn 380 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

2023-10-31 06:10

Theo báo cáo tài chính quý 3/2023, CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (mã SHS) đạt 484 tỷ đồng doanh thu, tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ các mảng hoạt động chính là tự doanh, môi giới và cho vay đều khởi sắc.

Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của SHS tăng gấp 1,3 lần cùng kỳ năm ngoái lên mức 195 tỷ đồng. Lỗ từ FVTPL cũng tăng mạnh 93% so với quý 3/2022 lên mức 149 tỷ đồng. Như vậy, SHS lãi 46 tỷ đồng từ việc đánh giá lại FVTPL quý 3, trong khi cùng kỳ năm ngoái con số này chỉ hơn 7 tỷ đồng.

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 208 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời điểm 30/9, dư nợ cho vay và phải thu của công ty chứng khoán này ở mức 3.833 tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) ở mức 3.681 tỷ đồng. Con số này đi ngang so với cuối quý 2 nhưng tăng mạnh gần 1.400 tỷ so với đầu năm.

Hoạt động môi giới đạt doanh thu 74 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các mảng hoạt động khác như bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính, lưu ký chứng khoán… đều ghi nhận doanh thu sụt giảm.

Sau khi trừ chi phí, SHS lãi sau thuế gần 200 tỷ đồng trong quý 3, tăng 126% so với quý 3 năm ngoái. Luỹ kế 9 tháng, doanh thu của công ty đạt 1.469 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 471 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 380 tỷ đồng, tăng gấp 18 lần so với cùng kỳ. So với kế hoạch lợi nhuận đã được ĐHCĐ thông qua, công ty thực hiện được 43%.

Tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của SHS, đạt hơn 10.800 tỷ đồng, không có nhiều thay đổi so với đầu năm. Khoản mục FVTPL có giá trị ghi sổ hơn 3.535 tỷ đồng (giá trị hợp lý 3.589 tỷ đồng), giảm nhẹ so với cuối quý 2 và giảm 564 tỷ đồng so với đầu năm. SHS nắm giữ 1.766 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết, 765 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết, 644 tỷ đồng trái phiếu niêm yết, 350 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết và 10,5 tỷ đồng chứng chỉ quỹ.

Xem thêm: lmth.938233tsop-euht-uas-nauhn-iol-gnod-yt-083-noh-tad-shs-gnaht-9/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“9 tháng, SHS đạt hơn 380 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools