vĐồng tin tức tài chính 365

Sẽ xác minh nguồn gốc tài sản của Đại đức Thích Thanh Toàn

2019-10-07 10:05
TTO - "Người ta đã xả giới, ra đời thì người ta cũng cần phải có cái nguồn để sinh sống. Tài sản đó thầy cũng có ăn trộm ăn cắp đâu", Đại đức Thích Tâm Vượng nói.

Xem thêm: mth.28562119070019102-naot-hnaht-hciht-cud-iad-auc-nas-iat-cog-nougn-hnim-cax-es/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Sẽ xác minh nguồn gốc tài sản của Đại đức Thích Thanh Toàn”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools