vĐồng tin tức tài chính 365

Clip: Cát tặc lãnh án tù, bị tịch thu phương tiện hút cát

2020-08-15 01:30
Ngoài án phạt tù, 1 “cát tặc” ở miền Tây còn bị tịch thu phương tiện hút cát trái phép trên sông.

Xem thêm: lmth.033684a-tac-tuh-neit-gnouhp-uht-hcit-ib-ut-na-hnal-cat-tac-pilc/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Clip: Cát tặc lãnh án tù, bị tịch thu phương tiện hút cát”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools